تاریخ انتشار :شنبه ۲۵ فروردین ۹۷.::. ساعت : ۲:۴۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

شرکت‌های تفتان و ساها در صدر تأخیرات‌

در ماه پایانی سال قبل بیش از ۵۰ درصد پرواز‌های شرکت‌های هواپیمایی کارون، قشم‌ایر، سپهران، زاگرس، ایران‌ایر، ساها، تفتان و آسمان در مهرآباد با تأخیر انجام شد.

به گزارش قائم آنلاین، در ماه قبل ۱۶ شرکت هواپیمایی در مهرآباد پرواز انجام داده‌اند که بیشترین پرواز مربوط به شرکت هواپیمایی آسمان با ۷۸۴ پرواز و کمترین پرواز مربوط به شرکت هواپیمایی تفتان با یک پرواز بود که همان یک پرواز شرکت هواپیمایی تفتان هم با تأخیر انجام شد.

بیش از ۵۰ درصد پرواز‌های شرکت‌های کارون، قشم‌ایر، سپهران، زاگرس، ایران‌ایر، ساها، تفتان و آسمان در اسفند ۹۶ در مهرآباد با تأخیر انجام شد.


پروازهای تأخیردار مهرآباد در ماه پایانی سال ۹۶

در ماه مذکور شرکت هواپیمایی آسمان ۷۸۴ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۳۵۲ پرواز به موقع و ۴۳۲ پرواز معادل ۵۵ درصد با تأخیر انجام شد.

تابان در این ماه ۳۲۲ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۱۶۶ پرواز به موقع و ۱۵۶ پرواز معادل ۴۸ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۱۱ پروازی که ساها در اسفندماه ۹۶ در مهرآباد انجام داد ۴ پرواز به موقع و ۷ پرواز معادل ۶۴ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۸ پرواز پویا ایر در این ماه در مهرآباد ۶ پرواز به موقع و ۲ پرواز معادل ۲۵ درصد با تأخیر انجام شد.

ایران‌ایر در ماه مذکور ۷۱۳ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۲۶۶ پرواز به موقع و ۴۴۷ پرواز معادل ۶۳ درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت تفتان در اسفند ۹۶ فقط یک پرواز در مهرآباد انجام داد که آن هم با تأخیر بود.

از ۵۹۳ پرواز زاگرس در ماه مذکور در مهرآباد ۲۷۹ پرواز به موقع و ۳۱۴ پرواز معادل ۵۳ درصد با تأخیر انجام شد.

معراج در این ماه ۶۷ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۴۶ پرواز به موقع و ۲۱ پرواز معادل ۳۱ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۲۷۷ پرواز ایر‌تور در ماه مذکور در مهرآباد ۱۷۲ پرواز به موقع و ۱۰۵ پرواز معادل ۳۸ درصد با تأخیر انجام شد.

ماهان در‌ ماه پایانی سال ۹۶ تعداد ۶۵۸ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۴۱۶ پرواز به موقع و ۲۴۲ پرواز معادل ۳۷ درصد با تأخیر انجام شد.

کاسپین در ماه مذکور ۳۶۴ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۱۹۷ پرواز به موقع و ۱۶۷ پرواز معادل ۴۶ درصد با تأخیر انجام شد.

سپهران در اسفندماه ۹۶ تعداد ۱۷۷ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۸۷ پرواز به موقع و ۹۰ پرواز معادل ۵۱ درصد با تأخیر انجام شد.

کیش‌ایر در این ماه ۴۲۳ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۲۳۵ پرواز به موقع و ۱۸۸ پرواز معادل ۴۴ درصد با تأخیر انجام شد.

آتا‌ایر در ماه پایانی سال قبل‌ ۵۵۸ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۳۲۴ پرواز به موقع و ۲۳۴ پرواز معادل ۴۲ درصد با تأخیر انجام شد.

قشم‌ایر ۲۳۷ پرواز در ماه مذکور در مهرآباد انجام داد که ۱۶۳ پرواز به موقع و ۱۷۴ پرواز معادل ۵۲ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۲۰۷ پروازی که کارون‌ایر اسفند‌ماه ۹۶ در مهرآباد انجام داد ۹۶ پرواز به موقع و ۱۱۱ پرواز معادل ۵۴ درصد با تأخیر انجام شد.


پروازهای به‌‌موقع فرودگاه مهرآباد در ماه پایانی سال ۹۶

بنابراین گزارش، این آمار شامل همه عوامل منشأ تأخیر از جمله تغییرات جوی، عملیاتی، فنی، تسهیلاتی و غیره است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.