تاریخ انتشار :دوشنبه ۵ تیر ۹۶.::. ساعت : ۴:۰۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

وضعیت جوی استان‌ها برای سه روز آینده +جدول

طی سه روز آینده در اکثر نقاط کشور جوی نسبتا آرام و پایدار حاکم خواهد بود.

به گزارش قائم آنلاین، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﻳﺎبی و داده ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎسی طی ﺳﻪ روز آﻳﻨﺪه در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺟﻮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺎﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر ودر ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺟﻨﻮب ﻛﺮﻣﺎن و ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ وﺑﺎرش ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﻴنی می ﺷﻮد.

طی اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎلی، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮبی، ﻛﺮﻣﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺎهی وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ درﺑﺮخی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﮔﺮد و ﺧﺎک و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا و دﻳﺪ اﻓقی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

جوی آرام در سه روز آینده برای کشور +جدول

جوی آرام در سه روز آینده برای کشور +جدول

جوی آرام در سه روز آینده برای کشور +جدول

دیدگاه خود را به ما بگویید.